Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՁԹ
ՎԱՍՆ ԱԽՏԱԺԷՏԱՑ ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ

Կին կամ այր ցաւագին, կամ ախտաժէտ, կամարուագէտ, մի իշխեսցեն ամուսնանալ եւ անարգելզպսակն օրհնութեան. եւ թէ որք յանդգնի՝ զկէսընչիցն յեկեղեցի տացեն եւ երեք ամ ապաշխարեսցեն։

Եւ զայս յաղագս ծնկելոցն յախտս ասէ, զինախ առողջասցին, կամ հոգեւորաց՝ յաղագս այնորիկպարապեսցին, արուագիտաց եւ անասնագիտաց՝ զի մի՛ իպատճառս այնորիկ զապաշխարութիւնսն մոռասցին եւ զիմիջոցօք ժամանակօք մաքրեսցին։