Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՂ
ՎԱՍՆ ԳՈԴԵԱՑ ԵՒ ՊԻՍԱԿԱՑ, ԽԼԻՑ ԵՒ ՀԱՄՐԻՑ, ԵՒ ԿԱՂԱՑ ԱՌՆՈՒԼ ԿԻՆ ԹԷ ՈՉ

Եւ զայսոցիկ եդից այժմ զդատաստան՝ամուսնանալ կամ ոչ։ Ի կանոնաց յաղագս շնութեանուսաք, ուրկաց՝ եթէ ծնունդ նոցա նմանապէս ուրուկլիցի, յաղագս այսոցիկ արգելցին, զի մի՛ ախտնտարածեսցի ի ծնունդն։

Արգելցին եւ բորոտք, զի թէպէտ եւ իբժշկաց ասի փոխիլ ախտից, յորոց հոտ է, եւ ի բորոտ ոչլինի, զի յուրկոտս յաղագս վիրացն լինի, եւ անդ վէրոչ է, սակայն կանոնք փոխելի զախտն ցուցին։ Եւ զիմի՛ ի ծնունդս ախտն լիցի, արգելցին. ցի եւ 0րէնքն ոչմիայն յամուսնանալոյ, այլ եւ ի բանակէ եւս մերժէ։Եւ թէ ոք զ0րինացն նշանակ ասէ, սակայն ըստ մարմնոյխտրութիւն էր, որպէս եւ այժմ յաղագս ասացելոյպատճառիդ։

Իսկ կաղ, թէ չիցէ բնաւին լուծեալ, զիխափանումն իցէ կամ ուսման կամ այլոց մասնաւորաց, ամուսնասցի. եւ այդ՝ առնն է, նմանապէս եւ կնոջնլիցի։

Իսկ կուրաց յերկոսին աչսն. կին՝ մի՛ամուսնասցի, զի ոչ կարէ սնուցանել զմանկունսն եւոչ այլ ինչ սպասաւորութիւն, իսկ այր՝ թէ ժուժկալ է, բարւոք է, ապա թէ բաւական է զկին եւ զտուն հոգալ, թէընչիւք նախնեացն եւ թէ այլ իրօք, ներելի է յաղագսայլոց պատճառի եւ վտանգի։

Իսկ կին խուլ, թէ ուշիմ իցէ, եւ ոքհաւանեսցի առնուլ, եղիցի. նոյնպէս եւ՝ այր։

Իսկ համրն, թէ այր է, թէ կին, ընդանասունս համարեալ է. մի՛ ամուսնասցի։

Զայդոսիկ զդատումն ես ճշմարիտ կարծեմ։Եւ թէ այլ ոք, ուղիղ ունելով զտեսութիւն, պարսաւանս այսմ դիցէ, անխռով եմ խորհրդով, զի եւ ոչմիոյ դատաստանի վճիռ հատանի լինել եւ կամկանոնական հրամանաց, որ յայսոսիկ ածի դատաստան, զնոյն դատաստանի ունելով զօրութիւն, այլ ընդմերոյն ընտրութեան եւ զկանոնացն երկրորդեցի։ Զի թէընդդէմ մերն կարծիցի՝ զսրբոցն պատուեալ զբան ինոյն, ի նոցունց թողութիւն ինձ խնդրեսջիք, զի ոչայնքան յանդուգն եմ, թէ զոր ոչ ըստ ներման եւ կամյայլմէ առեալ զօրութիւն համարձակէի դնել։ Եւ թէ ոքհամարեսցի յանդուգն՝ համարեսցի, միայն զօգտակարնընտրիցէ եւ դատիցէ, եւ ես իսկ գամ զհետ՝ ոչպարսաւելով, այլ շնորհ ունելով եւ գովելով։