Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՂԲ
ՎԱՍՆ ՏՂԱՅՈՑ ՊՍԱԿ ՈՉ ԴՆԵԼ

Տղայոց պսակ մի՛ իշխեսցէ ոք դնել, մինչեւ ի չափ հասեալ՝ զհաճոյս իւրեանց իմասցին, եւթէ ոք յանդգնի՝ լուծցի ի քահանայութենէն եւ հարիւրդրամ տուգան տացէ յեկեղեցին. եւ տղայն ի չափհասեալ՝ ամուսնասցի ընդ որ եւ կամեսցի։

Եւ յայլում կանոնի ասէ՝ ոչ պսակեալառանց զմիմեանս տեսանելոյ, զի անյայտ է, թէ բնաւինոչ կամին ամուսնանալ եւ կամ ոչ հաւանիլ միմեանց, հրամայէ չառնուլ։ Ապա թէ լիցի, եւ ի չափ հասեալ ոչկամի, անվտանգ առնէ յաղագս ակամայ իրին։ Հաւանելիլիցի այս դատաստան յեկեղեցի Աստուծոյ։