Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՂԳ
ՎԱՍՆ ՓՈԽՈՂԱՑ ԶՍԱՀՄԱՆՍ

Հարցումն. Որ զսահմանս յափշտակէզընկերին, ո՞րպիսի ինչ է։

Պատասխանի. Զոր գրեաց Մովսէս յ0րէնսհրամանաւ Աստուծոյ՝ իջցէ անէծքն այն ի վերայ գլխոցնոցա, եւ եղիցի նզովեալ ի կեանս եւ ի մահ։

Լուիցեն զայս յափշտակող սահմանաց եւզարհուրեսցին, զի դատաստան աստուածային է։ Եւ թէլիցի հակառակութիւն ինչ անդաստանաց, վկայիւքլուծցի, զի զայն հաւաստի կարծեմ լինել, քան բառնալխաչ եւ Աւետարան միոյ, զի բազում անգամ խաբէութիւնլինի, եւ զի երդումն է այդմ օրինակաւ, զոր ոչհրամայեցաւ։ Եւ թէ այդպէս կատարի բանդ դատաստանի, մի բարձող խաչին լիցի վկայ, եւ մի՝ երդումն, եւեղեւ երկու ըստ 0րինացն։ Այլ զայս ոչ հրաման տալովասեմք, որպէս յառաջդ իսկ գրեցաք վասն երդմանն, այլյայտնել կամեցաք, թէ ոք զայսպիսի առնէ՝ վճարեալ էիրք դատաստանին, որպէս ցուցաւ, թէ զերկու վկայիունի զտեղի։ Եւ թէ այսպէս լիցի, զապաշխարութիւննլցցէ, որպէս ցուցեալ է յերդման ճառին։