Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՂԵ
ՎԱՍՆ ԿՆԱՀԱՆԱՑ

Եթէ ոք թողցէ զկին՝ զորդոց մայր, առանցբանի պոռնկութեան, կամ կախարդութեան, կամ թէ արատինչ ի մարմին չիցէ, այլ թէ այրն շնաբարոյ իցէ եւ ակնեդեալ իցէ այլում, դատաստան այս լիցի. զորդիսն եւզամենայն ինչ որ ունի բաժանեսցեն հասարակաց։ Եւ թէկամք են կնոջն զայր ի տուն ածել յինքն, համարձակածցէ։ Եւ զբաժինն կալցին եւ զարքունի հարկն ողջարասցեն։ Եւ այրն, որ եթող, եւթն ամ ապաշխարեսցէ եւյեկեղեցի տուգանս տացէ. թէ ազատ է՝ երեքհարիւրդրամ, եւ թէ շինական՝ գանալից լիցի եւ հարիւր դրամտայ յեկեղեցին, փոխանակ զօրհնութեամբզամուսնութիւնն խոտելոյ։ Ապա թէ մինչդեռ իպայքարին եւ ի տուգանին իցեն, եւ կին ոք յանդգնեալկնաթողին լիցի կին, եւ ամ մի չիցէ անցեալ, յայտեղեւ, թէ զառաջին կինն նա ետ թողուլ, կալցեն զկիննեւ յօրկանոց տացեն, եւ զտարի մի աղասցէ գոդեացն. թէազատ է եւ յօրկանոց չերթայ՝ հարիւր դրամ տուգանքտայ գոդեացն։

Մի անգամ եւ երկիցս զայս եդաք դատաստան. դարձեալ եւ այժմ, զի զանձն յընդդիմադրութենէկանոնաց կարծեաց ազատիցեմ եւ զյաւելուածիւրաքանչիւր հրամանացն դիցեմ, ըստ որում եւ յայսմկանոնի հանդերձ այլօք։ Եւ զայրն ի տանէ մերժել եւայլ ի ներքս ածել հրամայէ, որ է առաւելութիւնսաստի։