Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՂԷ
ՎԱՍՆ ԿԱՆԱՆՑ, ՈՐ ԹՈՂՈՒՆ ԶԱՅՐՍ

Եթէ կին ոք յառնէ ելանէ, կալցեն եւանդրէն տացեն յայր իւր, եւ մանաւանդ զոր վարձանօքիցէ վարձեալ եւ ոչ բոզաբար, թէպէտ վաճառիցէ, թէպէտյաղախնութեան կալցէ, թէ կամք իցէ՝ հոգեւոր եւ բարիխրատու եւ սիրով կալցի։ Ապա թէ այրն չարաբարոյ իցէ, կամ պոռնիկ, կամ

հանգանակող եւ արբեցող, կամ այլ ինչխեղական, գանիւ եւ խրատու կշտամբեսցեն զայրն եւհնազանդեցուսցեն զերկոսեանն. ապա թէ ազատ է, տուգանօք եւ խրատիւ զայրն ի կարգ ածեն։ Ապա թէ իբարի շրջի այրն, կինն ծառայեսցէ նմա։

Եթէ որպիսի պատճառաւ ելցէ կինն յառնէնեւ թէ չելցէ, եւ այդ նշանակեալ է մեր զիջմամբյաղագս երկիւղի մեծագին վնասու։ Նաեւ կանոնականհրամանաւ յօժարեցաք եւ զայս այժմ զսրբոց դնելզբան, զի զանզգամ կինն խրատել հրամայէ, նոյնպէսեւ՝ զայրն։

Եւ զի յայտ արասցուք, թէ կամք մեր ոչզհակառակն կամի կանոնաց, այլ թէ կամք լիցիդատաւորաց այլոց առնուլ ինչ ի մերոնցն՝ առցէ, ապաթէ ոչ՝ կանոնքն հաստատուն կացցէ։