Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՂԸ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԱՌՈՒԳՆԱՅՔ ԱՌՆԷ

Որ առեւանգս առնեն, կալցեն զկինն եւանդրէն ի ծնողքն տացեն, եւ տուգանք տացեն փոխանականարգանացն. թէ ազատ է՝ հազար եւ երկերիւր դրամ, թէշինական է՝ վեցհարիւր դրամ։ Եւ որք հրոս երթեալիցեն եւ օգնականք սուտ փեսային, առ այրն հարիւրդրամ տուգանք տացեն. եւ զայս տուգանս զկէսնյեկեղեցին տացեն եւ զկէսն՝ կարօտելոց։ Ապա թէ սուտփեսայն ընդ աղջկանն պոռնկեցաւ առանց պսակ դնելոյ, յեկեղեցի տուգանք առցեն ի նմանէ, զի զպսակնօրհնութեան ընկեաց, եւ երեք ամ յապաշխարութեանկացցէ։ Ապա թէ երէց գաղտ պսակ իցէ եդեալ առանց հօրեւ մօր աղջկանն, երէցն զքահանայութիւն չիշխէպաշտել եւ հարիւր դրամ տուգանք տացէ, եւ կարօտելոցբաշխեսցեն, եւ պսակն, զոր եդ, անվաւեր լիցի։ Ապա թէյետ այսր խռովութեան եւ տուգանաց դարձեալ իհաւանութիւն գան կամօք աղջկանն եւ ծնողացն, եւյառաջ պոռնկեալ են, պսակ մի՛ օրհնեսցի, այլ իբրեւերկակին՝ ուռ տեառնագրեալ դիցեն ի գլուխ նոցա. ապաթէ կուսանք կացեալ են, ըստ օրինին օրհնեսցի։ Թէազատ է, թէ շինական՝ կանոնք այդ կացցէ։

Թէպէտ եւ այս եդեալ է դատաստան ըստզանազանութեան, այլ աստ յոյժ լիով կարգեցաւ, վասնորոյ յօժարեցաք զայս եւս գրել, զի անտարակոյս լիցիդատաւորաց այդոցիկ պատահումն, եւ զտուգանսն ըստժամանակի եւ ըստ կարի համեմատելով արասցեն։

Եւ ուսցին այժմու եպիսկոպոսունք, զիտուգանք պոռնկի յաղքատս հրամայի։ Եւ այդոցիկ եւայլոց զանազանութիւն է, զոր ինքեանց այժմ առնունդատաւորք, որք են եպիսկոպոսք, յորոց զարհուրիլ եւխորշիլ պարտ է, զի յաղագս քաւելոյ զյանցանս լինի, եւ մնան այժմ անքաւելի։