Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՂԹ
ՎԱՍՆ ԱՒԱԳ ԵՐԻՑԱՆՑ

Քահանայք գահասիրութեամբ մի՛հակառակեսցին ընդ միմեանս, զի զոր շնորհն Աստուծոյընտրեաց նախ ի քահանայութիւն՝ նա է նախագահյեկեղեցւոջ։

Եւ զայս ասէ՝ որք կամին զառաջին պատիւն։Եւ ուղիղ դատաստանաւ է, որ առաջին օծաւ՝ առաջինլինել, եթէ իցէ յառաջադէմ, ապա թէ չիցէ՝ զորընտրեալ են այլք, կամօք եպիսկոպոսին առաջինկացուսցեն, որպէս զի բարեզարդութեամբ լցցէզեկեղեցին, մանաւանդ թէ հիւրասիրութեամբ վկայեալիցէ։