Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Մ
ՎԱՍՆ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԵՒ ՄՏԻՑ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ

Եւ ժողովրդական ոք մի՛ հրապուրեսցին ինոցանէ ի բաժանումի սրբոյ եկեղեցոյ, զի պատճառխռովութեանն բերէ, այլ զպտուղս եւ զմուտսժողովրդականքն միաբանութեամբ ի սուրբ եկեղեցինհատուսցեն ամենայն յօժարութեամբ անխափան եւ մի՛ըստ դասուց բաժին արասցեն եւ երդոց, որ եղեւ վնաս։Եւ քահանայից առեալ ի սրբոյ եկեղեցոյն՝ բաժանեսցենկարգաւորաբար, որպէս եւ օրէնն է. գլխաւորքահանայիցն՝ երկու մասն եւ կէս, եւ այլքահանայիցն՝ երկու մասունս, եւ սարկաւագունքն՝մին մին մասն, դպիրքն՝ կէս կէս մասն, եւ այրիկանայքն, թէ իցեն պարկեշտք՝ մին մասն, առանցամենայն հակառակութեան։ Ապա թէ իցէ ոք, որհակառակեսցի եւ առնիցէ խռովութիւն, այնպիսինդատապարտեալ լիցի յիւր կարգէն, եւ ընկերքն իւր մի՛իշխեսցեն ընդ այնպիսին հաղորդիլ, եւ ոչժողովրդականքն առ քահանայս ունել զնոսա։