Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԱ
ՎԱՍՆ ՍՊԱՍԱՒՈՐԵԼՈՅ ԵԿԵՂԵՑՈՅ

Պաշտօն եւ պատարագիրք եւ սպասքեկեղեցոյն ի գլխաւոր քահանային տանն եղիցին, որպէսեւ յառաջագոյն կարգեալ է։ Գլխաւոր քահանայնզեկեղեցին մի՛ իշխեսցէ թողուլ եւ գործոց տան իւրոյպարապել, այլ մշտնջենաւոր ի սուրբ եկեղեցոջնկացցէ, զի պաշտօնն եւ զաղօթքն տուընջեան եւգիշերոյ ժամուցն եւ զտեսչութիւն ժողովրդեանն մի՛խափանեսցէ։ Իսկ այլ ընկերքն զամառն փոխանակաւկացցեն ընդ նմա անպղերգաբար։ Ապա թէ իցէ ոք, որսխալեսցի ի պաշտմանէն պղերգութեամբ կամ երկրականհոգովք, մի՛ իշխեսցէ ի մտիցն մասն առնուլ։Քահանայքն միակամ լիցին յօրհնեալ միաբանութեամբզժողովուրդն եւ որոշել ի սրբոյ եկեղեցոյ։

Բարեկարգապէս եցոյց զդատաստան հասոյիցեւ զսպասաւորութիւն քահանայից աստուածային եւսուրբ կանոնս, եթէ ոք կամեսցի ճշմարտութեամբ կալ իգործ քահանայութեան, ապա թէ ոչ՝ անպարտ լիցինդատաստանք եկեղեցոյ եւ զպարտաւորութիւնն առցենհեղգացեալքն։