Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԳ
ՎԱՍՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՆՆՋԵՑԵԼՈՑ

Ի յիշատակս ննջեցելոցն յընտանեաց նոցա, որ ինչ ըստ կարգի օրինաց քրիստոնէութեան, զորհրամանաւ սուրբ հարցն կատարեն զմխիթարութիւնհոգոց նոցա՝ կամ զքառասուն եւ զագապս ի հանգիստնոցա, կամ զտուրս, զոր ինչ եւ հրամայիցէվախճանեալն հոգոյ իւրոյ, մի՛ իշխեսցեն յայլեկեղեցիս կամ ի կրօնաւորս տալ, այլ անդէն գեղջիերիցուն լիցի եւ վանաց՝ այնպիսեաց հասք, եւիւրեանց տան երիցուն, ուր շնորհօք սուրբ աւազանինվերստին եղեւ ծնեալ եւ պսակեալ եւ կենաց հացիւնկերակրեալ, ուստի եւ յղարկեալ առ Աստուած երթայ։Իսկ յորժամ հարկաւորն յիւրում եկեղեցոջն կատարեալլինի եւ կամեսցի աւելորդս ինչ առնել յայլեկեղեցիս, կամ ի կրօնաւորս, կամ յաղքատս, ապա լիցիհամարձակ առնել ինչ։

Յոյժ ուղիղ է այս դատաստան՝ յետզհարկաւորն առնելոյ յիւրն եկեղեցոջ, ապա յայլս կամի կրօնաւորս տալ։ Կամ թէ պատահի յաղագսանձեռնհասութեան եւ կամ յաղագս յուսոյ ի հեռաւորսեւ զհարկաւորն տալ հաւանութեամբ իւր տան երիցունեւ հրամանաւ իւր վանաց առաջնորդին, զնոսա ըստ կարիշահելով, ներելի են եւ այնոքիկ, յորժամ չիցէյաղագս զիւրն արհամարհելոյ։ Ապա թէ ոչ կամեսցիննոքա, անդէն որքան կարեն արասցեն. եւ այդանհակառակ է։