Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԴ
ՎԱՍՆ ԲԱՆԱԴՐԵԼՈՅ

Ժողովրդական ոք, որ յաղագս պէսպէսսխալանաց ինչ բնադրեալ լինիցին յեպիսկոպոսաց, թէմեռանի՝ ոչ թաղէ քահանայն, եւ ոչ երեխայ մկրտել։ Եւթէ դէպ լիցի երեխայ հասանել այնպիսոյն կամ մեռելոք, քահանայն մկրտեսցէ զերեխայն եւ զմեռեալնթաղեսցէ եւ զայլ կարգս բանին պնդութեամբ պահեսցէանլոյծ։

Զինքն զբանադրեալն հրամայէ չթաղել, թէմեռանել հասանէ, եւ թէ երեխայ է բանադրեալն՝չմկրտել, այլ զտան մեռեալն թաղել եւ զերեխայնմկրտել։ Եւ երկուցն օրինադրէ եպիսկոպոսաց, զի մի՛զբոլոր տունն ընդ բանիւ արասցեն, եւ կամ քահանայնանգիտաբար վասն միոյն բանադրանաց զայլսն զրկեսցէ։Նաեւ ոչ քահանայի օրէն է յաղագս միոյն զամենայնտունն բանադրել, եւ այլ քահանայ, թէ այդպիսիպատահի, թաղեսցէ եւ մկրտեսցէ, բայց զայլ սահմանպահեսցէ։ Եւ թէ առաւելութեամբ իցէ բանադրանքն, աղաչանօք յայտ ածելի է, զի մի՛ այլքն ընդ բանիւկացցեն վասն միոյ մեղուցելոյն։