Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԵ
ՎԱՍՆ ՓԱԿՈՂԱՑ ԶԵԿԵՂԵՑԻ

Քորեպիսկոպոսունք մի՛ իշխեսցեն փակելզեկեղեցոյ դուռն եւ խափանել զաստուածային աղօթիցժամն վասն օրընթրեաց կամ վասն միոյ յանցանաց, բայցզպարտաւորս ընթրեացն եւ զմեղուցելոցն անձինսբանադրեսցեն։

Կարծիս տայ, թէ յաղագս այլոյ յանցանացհրամայէ փակել։ Յայտ է, թէ ոչ եւ վասն միոյյանցանաց փակել ի դէպ է զեկեղեցին եւ խափան առնելսպասաւորութեանն, այլ սպասաւորացն սաստելյանցաւորացն, թէ փակել տան զեկեղեցիս, բայց թէպատահի հակառակ շինել եւ առանց հրամանի։

Զսոյն սաստ դնէ եւ գեղջաւագաց՝ հանդերձնզովիւք։