Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԶ
ՎԱՍՆ ԳԵՐԵԼՈՑ ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ

Յորժամ վասն մեղաց մերոց աշխարհսգերեցաւ, բազում արք եւ կանայք, որ ի գերութեանէին, եւ նոցա ամուսինքն՝ աստ, առանց վարդապետացհրամանի կանայս առին, եւ արանց եղեն։ Վասնայնպիսեացն սահմանեցաք այսպէս։ Զի թէ յառաջ քանզեւթն ամ ոք յանդգնեցաւ, մինչ զուգակիցքն իգերութեան էին, եւ այլ առին, այնպիսեացն իպոռնկութիւն համարեսցի, եւ գան եւ պատուհասկրեսցեն, եւ յընչից եւ ի

ստացուածոց առնուլ եւ աղքատաց տալ, եւզատուսցեն ի միմեանց, եւ ապաշխարեսցեն եւթն ամ։ Եւյետ եւթն ամին թէ դառնան ամուսինքն ի գերութենէն, իւրաքանչիւր ոք զիւր ամուսինն առցէ, ապա թէ ոչ՝ յետապաշխարութեանն կալցին զոր առինն։ Եւ նոքա, որքդառնան յետ եւթն ամի, օրհնութեամբ այլ կանայսառցեն, եւ այլ արանց լինին, եւ կրկնոցիցապաշխարութիւն ի վերայ եղիցի։ Իսկ որ հաբերեացնցեւթն ամն, յետ եւթն ամին այլ առցէ առանց տուգանիեւ պատուհասի, եւ կրկնոցից ապաշխարութիւնն ի վերայեղիցի։ Նոյնպէս որ յետ եւթն ամին դառնան իգերութենէն, եթէ կամք իցեն՝ այլ կին առցեն, եւ այլառն լիցին, եւ նոյնպէս զկրկնոցացն ապաշխարեսցեն։

Զայս իսկ առեալ է զվերջնոյ կանոնիզհրաման, զոր եւ մեք չափաւորապէս ըստզանազանութեան եդաք եւ ի մերն, եւ զսոյն աստյաւելաք, զի աստ ամենակատար իսկ է այս դատաստան։ Եւեթէ ինչ ի մերն հակառակ կարծեսցի, այսոքիւքվարելով՝ անբամբաս մեք մնասցուք, զի խնդիր մեր այնէ, զի ճշմարիտ լիցի յեկեղեցիս դատաստան։