Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԸ
ՎԱՍՆ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ, ՈՐ ԱԶԱՏ Է ՅԱՄԵՆԱՅՆէ

Ազատք յորժամ զիւրեանց զերդ եւ զմարդբաժանեն, յոլովք չարակամութեամբ առնեն եւզմանկունս եկեղեցոյ ըղնձանան ծառայս առնել եւ իստրկութեան պահեն, որ չվայելէ քրիստոնէից։ Զիերիցս երանելոյն Տրդատայ թագաւորին զսուրբեկեղեցոյ զժառանգութիւնն ընդ այլ ազատաց տունսկարգեալ է, եւ ազատ էին որդիք սրբոյ եկեղեցոյ, հողեւ ջուր։ Եւ ի Պարսից թագաւորութեան ժամանակինթէպէտ եւ ի պէկար արկին, սակայն տունն ի դիւանիյայտնի էր եւ չէր խառնեալ ընդ շինականսն, բայցմիայն զհարկսն տային յարքունիսն։ Արդ եթէ ոքագահութեամբ ակամբ հայեսցի եւ զազատ մանկունսեկեղեցոյ ի բաժին եւ ի վիճակ ծառայութեանարկանիցէ, այնպիսին ի մեր ժողովոյս օրհնութենէնհեռի եղիցի, եւ մի՛ եղիցի իշխանութիւն վարդապետինեւ քահանայից զայնպիսոյն զպատարագս օրհնել։ Այլ եւոմանք զՈզիայի ախտն ախտանան եւ ըստ իւրաքանչիւրկամաց, եւ ըստ իւրաքանչիւր ֆրմի բաժանեն շնորհսսրբոյ եկեղեցոյ եւ որպէս կամին մատակարարեն, եւվարդապետին հրամանի եւ օրինաց ունկն չդնեն, այնպիսիքն նոյնպէս ի մեր օրհնութենէ հեռի եղիցին, որք յանդգնին զայնպիսի ինչ առնել։

Լուիցեն ազատք ի Վիրս, զի զայսպիսիլուծին զուղիղ եւ զկանոնական զնախագոյն հրաման։