Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԹ
ՎԱՍՆ ՎԱՆԱՑ

Ոմանք տանուտէրք եւ ազատք ի վերայ վանացիշխանութիւն առնեն եւ վանական՝ զոր կամին հանեն եւզոր կամին՝ նստուցանեն վասն ժլատութեան։ Այլ եւոմանք իսկ ի վանս նստին եւ ըստ գրեցելումն, որպէսթէ չունիցին արդեօք տուն հաց ուտելոյ, որզեկեղեցեաւն Աստուծոյ արհամարհեն անպատկառելիանամօթութեամբ։ Այնպիսիքն եթէ յուղղութիւն գան եւյեպիսկոպոսն թողուն, որ տեսչութիւն առնէ սրբոցնլուսոյ եւ

պաշտման եւ դպրոցս կարգաւորելոյ, այնպիսեացն անցելոց մեղացն թողութիւն շնորհեալեղիցի, եւ ի ժողովոյս օրհնեալ եղիցին։ Եւժողովրդեամբ, եւ օրհնութեամբ, եւ պտղաբերութեամբ, եւ ուխտադրութեամբ երթիցեն եւ աղօթեսցեն իվանօրեայսն, որպէս պարտ է յիւրեանց հարանցնվաստակս եւ յաղօթանոցս, բայց ժլատանալ եւ հանելինչ մի՛ իշխեսցեն։ Ապա թէ հակառակ ինչ կայցենհրամանի հարանցն եւ մեր պատուիրանցս, այնպիսիքն իմեր օրհնութենէ հեռի եղիցին եւ զհատուցումն իսրբոց վկայիցն ընկալցին։

Որպէս եւ գրեալ է, թէ արասցենվրէժխնդրութիւն յազգս եւ յանդիմանութիւն՝ իժողովուրդս։