Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԺ
ՎԱՍՆ ՏԿԱՐԱՆՈՑԱՅ

Ոմանք ի տկարանոցս իշխանութիւն առնեն եւհարկս, եւ նշեմս, եւ կերակուրս, եւ ըմպելիսպահանջեն բռնութեամբ, եւ զիւրեանց գործակալս իվերայ գումարեն, եւ կոռով եւ պահակութեամբ նեղեն, եւ զողորմելի եղբայրսն չարչարեն անխղճաբար, որումմանաւանդ առաւել դարման տանել պիտոյ էր եւ ամենայնքրիստոնէից պատել զամենայն վէրս նոցա։

Արդ, եթէ ոք յայսմ հետէ յանդգնիզայսպիսի ինչս առնել ի տկարանոցս, անողորմդատաստանաւ դատելոց են այնոքիկ, որ ոչ առնենզողորմութիւն։