Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԺԴ
ՎԱՍՆ ՆԱՒԱՑ ԲԵԿԵԼՈՑ

Եւ զնաւս բեկեալս ի ծովու մերձաւորքաղաքն ձեռնատուութեամբ փրկիցէ, իբրու զիհանդերձեալ էր վայելուլ ի շահից նոցա. այլ յաւարառնուլ յօտար մարդկանէ վասն բեկմանն արտաքոյ էդատաստանի։ Եւ թէ ձրի կամին փրկել, որքան հնար է՝վարձս տացեն, եւ զ0րինացն ընդ միտ ածել՝ զանկեալգրաստ յարուցանել ընդ տեառն իւրում։ Այլ ագահել եւյափշտակել այսպէս լիցի դատաստան. կամ որպէս թափէզաւար, կամ իբր տէր, որ ի հնազանդելոց տասանորդէ, եւ կամ ի հնգէ։

Եւ սակաւ զայդ եդաք զդատաստան, զի յոյժընդդէմ իրաւանց գործեն Հռոմայեցիք այդոցիկ. եւ զիմի՛ այն լիցի, թէ ի մերոց աւագաց պատահի տիրելծովու։