Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԺԵ
ՎԱՍՆ ԽԱԲԵԲԱՅԻՑ

Եւ զի բազումք շրջին խաբէութեամբ յանունսրբոյ եկեղեցոյ եւ վանաց եւ այլօք բազմադիմիպատճառօք եւ զբազումս պատրեն, մինչ զի ոչ է դիւրաւի վերայ կալ պատրուակեալ չարեաց նոցա, քանզիսովորին ընծայական առնել թուղթս եւ այլ եւս ձեւսստանան կեղծաւորութեամբ։ Արդ, յորժամ պատահի իվերայ կալ նոցա եւ գտանել զխաբէութիւն նոցա, զժողովեալ ինչսն առնուլ, որ յայլոց եկեղեցոյ անունիցէ, եւ թէ կարիս ինչ իցէ՝ յիւրաքանչիւր եկեղեցիանդ առաքել, յորոյ յանուն ժողովեալ է։ Եւ թէ չիցէհնար այսմ լինել, իրաւունս կարծեմ ըստ պատճառիժողովել ոյն այնպէս մատակարարել եպիսկոպոսաց եւ թէայլ ոք իցէ։ Եթէ պատճառաւ եկեղեցի շինելոյ իցէ եւբաւական այսմ իցէ, այնպէս առնել, եւ թէ չիցէբաւական, ի պէտս եկեղեցոյ ածցեն։ Եւ թէ պատճառաւգերութեան իցէ, յայնոսիկ վարիլ։ Ըստ այնմ օրինակիլիցի եւ այլն ամենայն։