Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԺԶ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՆՈՐ ԳԵՂ ՇԻՆԵՆ

 

Յորժամ զառաջինն շինեսցի գեղ, չէհաստատուն բաժանումն հողոյն եւ ջրոյն եւ այլոցայսպիսեաց, մինչ բաւական բնակիչք ժողովեսցին, եւապա բաժանումն հաստատեսցին։

Ապա թէ աւերակ շինիցի եւ չիցէբազմաժամանակեայ, մինչ զի գիտել իւրաքանչիւրզսահման անդաստանի, ըստ սահմանի առաջնոցն կալցին։Իսկ եթէ բազմաժամանակեայ իցէ, եւ ոչ գիտիցենզսահմանսն, եւ տէրութեան փոխումն եղեալ, նորոգարասցեն բաժանումն հաւասարադատու֊

թեամբ, նախ՝ եկեղեցոյն եւ ապա՝ այլոցն, եւ մասն աւելի տալով որ գլխաւորն իցէ գեղջն՝ վասնհոգալոյ զայլսն։