Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԺԷ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԳՆԵՆ ԵՒ ԾԱԽԵՆ ԿՈՒՄԱՇ ԵՒ ԱՅԼ ԻՆՉ

Վաճառք ամենայն հաստատին, յորժամ որքվաճառենն՝ ամենեցուն յանձնառութեամբ վկայութեանկամքն ընդ նոսա իցէ։

Ըստ այսմ լիցի. թէ հայր վաճառիցէ, պարտ էուստերաց եւ դստերաց իւրոց կամօք առնել եւ եղբարց, որ ժառանգն իցեն. նմանապէս՝ թէ որդիքն վաճառեն՝հօրն, եւ այլ եղբարցն, եւ քերցն կամօք։ Ապա թէ ոչառնեն այնպէս, յորժամ կամին անդրէն դարձուցանել՝իշխան լիցին, թէ եւ գրով հաստատեալ իցէ։

Եւ թէ ի միասին գրով եւ վկայիւքվաճառիցեն, եւ յաղագս աղքատութեան պատճառի իցէ, եւսահմանաւ, զոր դնէ վաճառողն, եւ կամ որպէս յառաջցուցեալ է, իշխան լիցին դարձուցանել, ապա թէանպատճառ իցէ՝ հաստատուն լիցի։ Արդ այդպէս՝ կամդարձցին եւ կամ հաւանեսցին ըստ արժանւոյն։

Իսկ գիր հաստատութեան նշանաւեպիսկոպոսին լիցի կամ ճշմարիտ դատաւորին լիցի, սակայն նշանն՝ Քրիստոսի նշան խաչին եւ պատկերեպիսկոպոսին եւ կամ այլոց դատաւորաց, այսինքն՝հայրապետաց։ Եւ թէպէտ այլոց ձեռամբ գրին, նոքօքնշանակեալք հաստատուն լիցին, որպէս ի տունթագաւորաց գրին գիր, սակայն արքունի նշանաւնշանակին եւ այնպէս հաստատին. նոյնպէս եւ աստլիցի։