Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԺԸ
ՎԱՍՆ ԹԷ ԻՆՉ ՑԵՂ ԲԱԺՆԻՒ ԵԼԱՆԷ ՀԱՐՍՆ Ի ՏԱՆԷՆ

Եւ յորժամ բաժանեսցին եղբարք ի միմեանցեւ բաժանումն արասցեն հայրենեաց, նախ զհարսանցնբաժինսն յայտ արասցեն եւ յիւրաքանչիւրսն տացեն, եւապա՝ ինքեանց հայրենեացն։

Իսկ եթէ ի մէջ եղբարցն ծախեալ իցէ ուրուքբաժին, յամենեցունց կանգնեսցի, զի տէր էիւրաքանչիւր ոք իւրոցն։

Զայդ հասարակ կարծելի է դատաստան ըստքաղաքավարութեան աշխարհի։