Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԺԹ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԱՆԿԱՆԻՆ Ի ԾԱՌԷ ԿԱՄ ՅԵԿԵՂԵՑՈՅ Ի ՎԱՅՐ

Այլ որ յաղագս ի ծառէ անկեալ մարդոյմեռելոյ հարցեալ էիր կամ թէ խեղդելով կախեալզծառէ, չկայ ինչ մեղանս տնկոցն, զի անշունչ եւանզգայք են, ոչինչ եղեն պատճառք մահու նոցա, որայնպէս պատահեաց։ Այլ թէ առնիցեն ըստ 0րինացնՄովսիսի, յորում հրամայեաց

Աստուած վասն անասնոցն, եթէ եղեւ ինոցանէ յանօթ պղծութեան ոգոց եւ մարմնոցանասնագիտաց մարդոց, զկաթն նորա մի՛ կերիցեն, թէյայնազգ կենդանեաց իցէ, եւ զանասունն քարկոծարասցեն, եւ զմիսն շունք կերիցեն։ Նոյնպէս եւ թէեղջերաւորք հարկանիցեն զմարդ, եւ մեռանիցի, սպանցեն զանասունն եւ մի՛ կերիցեն. եւ ոչ զի մեղանքեն, այլ զի անօթք եղեն մեղանաց պղծութեանն եւսպանութեանն։ Ըստ այսմ օրինակի թէ եւ առնիցենզայս՝ հատանել զտունկն զայն, զի մի՛ կերիցեն իպտղոյ նորա, բայց եթէ յարմատոյ նորա այլ բուսցի եւպտուղ տացէ, կերիցեն անխտիր, որպէս եւ ծնեալքյանասնոց աստի անխտիր են։

Զայս հաւասարապէս ըստ 0րինացն նոյնպէսեւ եկեղեցի ընդունի։

Այլ թէ յեկեղեցոյ անկեալ ի խոնարհ, եւ թէքար անկանիցի յեկեղեցոյ ի վայր ի վերայ մարդոյ, եւմեռանիցի, անվնաս է եկեղեցին, մատուսցի ի նմապատարագ, որպէս եւ կամի Տէր։

Այլ ի դէպ թուի աւուրս ինչ, որպէս մօր՝ իվերայ ծննդմց, ունել սուգ. եւ զայդ որպէս կամին՝արասցեն։