Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԻ
ՎԱՍՆ ԳՈՂՈՑ Ի ՓԱՅՏ ՀԱՆԵԼՈՅ

Վասն գողոց ի փայտ հանելոյ էիր հարցեալ։Եթէ այլազգի իցէ եւ եթէ քրիստոնեայ, եւ քրիստոնէիհրամայիցեն ի փայտ քարշել, եթէ հնար իցէ՝ խոյս տացէի տեղոջէն, ապա թէ ոչ՝ կաշառով զերծցի։ Իսկ եթէայդոքիկ ոչ օգնեսցեն, ապա զհրամայեալսն ի տերանցհարկաւորաբար պարտ է կատարել, այլ ոչառաւելութեամբ, որպէս հրամայէ Յովհաննէսզինուորացն, թէ մի՛ աւելի քան զհրամայեալսն ձեզառնիցէք, քանզի Աստուած ի սիրտս հայի, եւ մարդ՝յերեսս, որպէս հրամայեաց Տէր Սամուէլի։