Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԻԱ
ՎԱՍՆ ՍՊԱՆԵԼՈՑ Ի ԿԵՆԴԱՆԵԱՑ

Այլ թէ մարդոյ լիցի ջորի խումար, կամ ձիաքհան կամ մարդակեր, որպէս զուարակագլուխ ձինԱղէքսանդրի, կամ եզն հարկանող, եւ նա գիտասցէ, եւայլք ազգ առնիցեն նմա եւ զվնասն ցուցանեն, եւ նաանհոգս արասցէ եւ ոչ հնարեսցէ զնոսա, որպէս արժաննէր, եւ կիցս ընկեցեալ, կամ խածեալ, կամ հարեալսպանանիցէ զոք, տէր նորա մահապարտ է, եւ անասուննսպանցի, ապա թէ ոչ գիտէր՝ անպարտ է։ Եթէ յանսուրբանասնոց իցէ՝ թէ ձի, թէ ջորի, թէ էշ, ի մեռելոցտէրքն տայցեն, զի ի պէտս

հոգոց նոցա ծախիցեն։ Սակայն յայտնեսցենզպատճառն եւ այնոցիկ վաճառեսցեն, որ կարող ենխրատել։

Եւ զայս դատաստան եդաք երբեմն ըստ0րինացն, այլ հաստատել կանոնօք կամեցաք՝ մասամբառաւելեալ։