Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԻԲ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՂՐԿԷ ԶՄԱՐԴ Ի ՃԱՆԱՊԱՐՀ, ԵՒ ՄԵՌԱՆԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ԻՆՉ

Վասն զմարդ ի ճանապարհ ղրկել ումեքբազում օրինակք տեսանին ի հարցմանս խղճի եւանխղճի։ Զի են ոմանք, որ ի գործ մշակութեան ենկարգեալք ի տերանց իւրեանց, եւ կէսք՝յայգեգործութիւն, եւ այլք՝ ի զինուորութիւն, եւդարձեալ այլք՝ ի յայլ գործ, որպէս հասարակաց մերոցկենացս օրինօք պատրաստեալ է։ Այսոցիկ, որոց իգործս իւրեանց եկեսցէ որոգայթ մահու, անպարտ ենտէրքն նոցա, մանաւանդ այնոցիկ, որքզպատրաստութեան պատուէրն հանապազ կացուցանէ իլսելիս հնազանդելոց իւրոց։ Ապա թէ հասարակացմիաբանութեան սիրոյ եւ խաղաղական մերոց կենացզընդդէմսն հրամայիցեն գործել տէրք ծառայից, եւ անդպատահի ումեք մահ կամ սպանութիւն, մահապարտ է տէրննորա։ Դարձեալ՝ եթէ ոք ի նոցանէ ծանուցանէ տեառնիւրում զվնասն, որ առաջի կայ, եւ տէրն անհոգացեալանպատրաստաբար առաքէ ի գործն, եւ պատահի վնասն, յորմէ խիթայր, որ առաքեացն՝ արեան պարտ է։