Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԻԳ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ՏՂԱՅ ՈՒՍՈՒՑԱՆԵՆ

Ոչ է պարտ վարձու զմանկունս ուսուցանելըստ կանոնաց հրամանաց։

Եթէ որբք իցեն, զամենայն խնամ տանելնոցա ի դէպ է, ապա թէ չիցեն՝ զկերակուր եւ զհանդերձմիայն իւրքն հոգասցեն։ Եւ եթէ կարողք իցեն եւ ըստինքեանց յօժարութեանց ընծայ ուսուցողացն տացեն, արժան է հոգեւոր սերմանողացն զմարմնաւորսն հնձել, իսկ եթէ աղքատ՝ ոչ պահանջել։

Այլ եթէ ոք հակառակեսցի եւ բռնաբարէ, դատաստանաւ է, զոր ինչ ի մանուկն ծախեալ իցէ, զայնմիայն հատուցանել, այլ ոչ զհոգեւորն շնորհի։

Այդոցիկ զհետ երթալ դատաւորաց արժան էհոգեւորապէս։