Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԻԴ
ՎԱՍՆ ԱՐԲԵՑՈՂՈՒԹԵԱՆ

Եւ զարբեցութեան բազումք անգիտանանզսահման յառաջնորդաց եւ ի սպասաւորաց եկեղեցոյ։Միայն եթէ ոչ ժայթքեն՝ համարձակին ի գործ

Արդ, դնելի է զսահմանս նոցա։Արբեցութիւն ըստ ստուգաբանութեան յագեցումն իսկէ, իսկ ժայթքելն եւ կամ ոչ՝ ի կազմուածէ բազումանգամ պատահի մարմնոյ։ Իսկ եթէ սահման արբեցութեանյագեցութիւն է, ապա եւ սահման ոչ արբենալոյանյագեցութիւն է։ Դարձեալ՝ նշանակ արբեցութեանդեդեւումն մարմնոյ է եւ բանի։

Արդ, որ ըստ այսմ սահմանի կամ նշանի իցէ, ի բաց կալ արժան է յիւրաքանչիւր սպասաւորութենէ եւլնուլ զապաշխարութեան չափն եւ ապա մատչիլ ի գործշնորհին, իսկ եթէ անփոյթ արասցեն՝ ընդ դատաստանօքարբեցողացն են։