Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԼ
ՎԱՍՆ ԱՔՍՈՐԵԼՈՅ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ

Թագաւորք, կարգեալք յԱստուծոյ, որպէսԻսրայէլին, յԱստուծոյ բարձցին կամ աքսորեսցին, իսկ ի մարդկանէ կացեալք՝ ի նոցունց աքսորեսցին։Եթէ իշխանք թագաւորեցուսցեն, եւ ոչ ըստ արժանոյնվարէ

զթագաւորութիւնն, ի նոցունց կարգողացնաքսորեսցի. այլ որդոյ նորա ոչ է իրաւացի փոխել։

Իսկ թագաւորութիւն սեպհական լիցի ի հօրէանկեալ առ որդի։

Իսկ իշխանս, զորս կարգէ թագաւորն, ինմանէն եւ աքսորեսցին կամ խրատեսցին։

Իսկ զթագաւոր խրատել, եթէ այնպէս հարկլիցի պահել զխաղաղութիւն, կամօք լիցի այլ թագաւորիեւ հայրապետի, եւ հաւասարութեամբ ամենեցուն։

Իսկ եթէ իշխանք եւ ազատք ինքեանցկացուցանեն իշխան, ի նոցունց միաբանութենէաքսորեսցի եւ կամ խրատեսցի։ Այլ զթագաւորի կարգեալիշխան թագաւորն աքսորեսցէ եւ խրատեսցէ։

Այլ իշխանաց իշխան՝ զիշխան խրատել կամաքսորել եւ զազատ. թէ ի նոցունց կարգեալ իցէ՝նոցունց միաբանութեամբ արասցէ, եւ թէ ի թագաւորէ՝թագաւորին կամօք արասցէ։

Իսկ ազատք զզինուորս ոչ կարեն խրատել, այլ հանել յինքեանց. այլ խրատել իշխանաց լիցի։

Նմանապէս եւ զինուորքն զշինականսն ոչկարեն աքսորել եւ ոչ խրատել, այլ աքսորել՝ ազատք, եւ խրատել՝ իշխանք։

Զայդ ըստ այսմ կարգի իրաւացի գիտեմդատաստան ի տունս թագաւորաց։