Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԼԲ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԽՐՏՑՆԷ ԶԳՐԱՍՏ, ԵՒ ՄԱՐԴՆ ԱՆԿԱՆԻ ԵՒ ՎՆԱՍԻ

Եթէ կատարեալ ոք իցէ եւ չար կամօքգործիցէ, եւ անկեալն մեռցի, արեան դատաստան լիցի, որպէս եւ գրեալն է՝ հատուսցի. իսկ բեկեալն՝բժշկութեանն եւ դարմանոյն տացի. իսկ զգայութեանցնվնասելոյ՝ որպէս եւ գրեալն է, այնպէս հատուսցի. իսկ ոչ անբիծ բժշկեալն՝ կէս զգայութեանցնհատուսցի։

Ապա թէ ընդ խաղ իցէ, նոյն լիցի դատաստան, զի ոչ խաղալ, այլ զարհուրել արժան էր, սակայններեսցի վասն սովորութեան աշխարհի՝ մինչ ի կէսնհատուցանել կամ յերիցն՝ մին։ Սոյն օրինակ եւապաշխարութիւնն լիցի, թէ ի դատաստան ոչ մտանէ։ Իսկեթէ մանուկ իցէ, տեսցի հասակն, որպէս յառաջագոյնգրեալն է, եւ այնպէս դատեսցի, միանգամայնչարակամութեամբ առնել կամ ընդ խաղ։

Ճշգրտութեամբ տեսցի կամայն եւ ակամայն։Եւ զի կատարեալ ակամայ է, որոց յետոյ զեղջ հետեւի, իսկ կամաւորին՝ ուրախութիւն։

Այլ թէ ըստ ինքեան զոք տեսեալ խրտնչի, եւվնաս լիցի մահու, թէ ի թշնամեաց յայլազգեաց իցէ, զիբնութիւն է նոցա ի կորուստ մեր խնդալ, կէս արեանդատաստան լիցի. ապա թէ քրիստոնեայ թշնամի իցէ՝կիսոյ կէսն, այլ ըստ ապաշխարութեանն՝ կէսն լիցի Եւբեկելոյն եւ զգայութեանցն վնասելոյն այդոքիւքդատեսցին։

Իսկ թէ չիցէ թշնամի, սակայն յահուրշարժմամբ վնասիցէ, մի՛ լիցի անպարտ յաղագս այլոյժամանակի զգուշութեան. քննելով՝ սակաւ յամենայնիտուգանք լիցի։ Ապա թէ համեստ շարժմամբ եւ ըստ կարգիգնալն իցէ, տուգանաց դատաստան մի՛ լիցի, բայց ըստիւրոյ խղճին եւ ըստ կամաց. նմանապէս եւապաշխարութիւնն լիցի։