Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԼԴ
ՎԱՍՆ ՎՆԱՍՈՂԱՑ ՋՐՈՎ

Եթէ պատահի ումեք ջուր բերել առուով իգործ ինչ կամ յաղագս ոռոգանելոյ եւ վճարեալ զիւրգործն եւ ընդ վայր թողեալ՝ վնաս ընկերին իւրոյլինի՝ յայգի, կամ յանդաստան, կամ ի բնակութիւն ինչառնիցէ, եթէ զգուշացոյց, եւ ինքն փոյթ կալաւզգուշանալ, եւ ակամայ վնաս ինչ գործեցաւ, կէսվնասուն դատաստանաւ վճարեսցի. ապա թէ հեղգացեալանփոյթ արար եւ ոչ զգուշացոյց՝ բաւանդակնվճարեսցի, մանաւանդ թէ թշնամութեամբ արասցէ։Սակայն օրինակն տեսցի, եթէ յումմէ՞ եղեւ՝ յիւրմէ՞թէ ի վարձկանէ, ի կատարելո՞յ թէ յանկատարէ, իգիշերի՞ թէ ի տուընջեան, եւ այլն այդպէս դատեսցի։