Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԼԵ
ՎԱՍՆ ԲԺՇԿԱՑ

Բազումք ի բժշկաց բազում վնասս գործենդեղօք կամ ի փորձել զդեղս յայլսն, կամչարակամութեամբ սպանանեն դեղօք, կամ վասնանգիտութեան վնասակար դեղս տան, կամ անվարժքգոլով՝ զցաւսն ոչ գիտեն, կամ հեղգանան, վասն զիզվարձս ոչ տան, կամ նախանձելով ընդ աշակերտսն՝ ոչուղիղ ուսուցին, եւ նոքա անգիտանալով՝ բազումվնասս առնեն, եւ թէ այլ ինչ ախտս ցաւոց մուծին՝ եւեթէ այլ ընչիւքն եւ եթէ աշակերտօքն, զայսոսիկզամենեսեան կամաւոր գիտեմք։

Իսկ ակամայք. զոր ի հիւանդին տեսողացնհեղգութենէ գործին կամ ի հիւանդին, կամ զի ըստհրամանի նոքա զհիւանդն ոչ դարմանեցին, կամ ի մեծինչ հարկէ ոչ եղեւ հնար գալ բժշկին առ հիւանդին, կամ գիտութեամբ դեղ տուեալ կենաց՝ մահու եղեւպատճառք։ Սոյնպէս հատանելն եւ խարելն այդոքիւքդատեսցին։

Արդ կամաւորացն արեան լիցի դատաստան, երբ վնասն յայտնին, ապա թէ խոստովանութեամբծնուսցի՝ կամաւորի ապաշխարութիւն լիցի. իսկակամային՝ անպարտ յիւրաքանչիւրսն լիցի։ Իսկ իկամաւորէ եւ յակամայէ եղեալ վնասն՝ մի՛ լիցիանպարտ յիւրաքանչիւր յիրսն։