Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԼԷ
ՎԱՍՆ ՄԱՐԱՊՆԵՐՈՅ ԵՒ ՄՇԱԿԱՑ

Յաղագս այգեգործաց եւ այլոց ճշգրտելզօրինակն ոչ կարեմ՝ յաղագս զանազան սովորութեանցգաւառաց, բայց սակաւ ինչ նշանակ տացուք իրաւանց, զի ըստ սովորութեան վճռին այն հաստատուն առ նոսակայցէ։

Արդ, մի՛ ոք անիրաւութեամբ զրկանս ինչգործեսցէ, այլ իրաւամբք զբաժանումն արասցէ ընդընկերին։ Իսկ գող գտեալ ոք ի նոսա, կրկին տուժեսցիեւ ոչ չորեքկին՝ ըստ 0րինացն, զի յիւր վաստակսն եւոչ յօտարին անիրաւէ։

Իսկ վարձաւ մշակացն վարձ ի յեղանակսառատութեան եւ նուազութեան դատեսցի. առաւելեալ՝ ինուազն լիցի, եւ պակասեալ՝ յառաւելուլն։ Նմանապէսեւ յաղագս տեղեացն լիցի։