Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԼԹ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԵԿԵՂԵՑՈՅ ՏՈՒՆ ԵՒ ԱՅԳԻՍ ՏԱՆ ԵՒ ԱՅԼ ԻՐՔ

Եթէ պատահի աւեր եկեղեցոյն, յոր նուէրնեղեւ, թէ ի վանս, թէ ի գեղ, եւ աշխարհականքբնակելով առցեն եւ կերիցեն, իշխան լիցին այնոքիկ, որք նուիրեցին, առնուլ եւ յայլ եկեղեցիս նուիրել, թէ չիցէ կարծիս շինութեան, ապա թէ իցէ՝ ինքեանքսպասաւորեսցեն, մինչեւ շինեսցի, եւ մի՛ առ իւրեանսկալցին, զի Աստուծոյ է բաժին, յորմէ հետէնուիրեալն եղեւ։

Այլ թէ պատահի զաւերեալ եկեղեցոյզժողովուրդ առնուլ եւ այլ եկեղեցոյ տալ, յորժամշինեսցի՝ առանց հակառակութեան անդրէն դարձուսցէեպիսկոպոսն։

Ապա թէ ոք յայլոց ժողովուրդ կամեսցիեկեղեցի շինել հակառակելով, մի՛ տայցէ թոյլեպիսկոպոսն. ապա թէ պահանջեսցեն ըստ պիտոյից, ըստհրամանի եպիսկոպոսին եղիցի շինել։