Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԽԱ
ՎԱՍՆ ԳՈՂ ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐԱՑ

Արուեստաւորք ամենայն ըստ որում եւ իցենարուեստի, եթէ հատուածով գործիցեն եւ եթէ վարձով, յորժամ ոչ ըստ հաճոյից տեառն գործիցեն, այլ եւզնիւթն ապականիցեն, դատաստանաւ է ըստ հաճոյից նոցաառնել դարձեալ կամ զապականեալն ի գնոյն ըստարժանոյն լնուլ եւ ապա լիով հասանել վարձու, ապա թէոչ՝ պակասեալ ի վարձէն ըստ արժանոյն, որպէստեսանեն դատաւորք՝ արասցեն։

Իսկ գող գտեալ՝ ըստ 0րինացն հատուսցեն եւզկորուսեալն վճարեսցեն։

Իսկ թէ վնասեալ իցէ՝ կամ ի մկանէ, կամայնպիսի պատահի նիւթն, վասն բազում ժամանակեայ առինքեանս պահելոյ, կամ այլ ինչ վնասիցէ, հատուսցենդատաստանաւ, զի ի գործել եւ ոչ յապականել ետուն։

Այլ ի նոցանէ եթէ գողասցին եւ զինքեանցնեւս, եւ հաւատարմասցի, անպարտ լիցին, ապա թէ ի գործառեալն միայն եւ յամրագոյն տեղոջէ առեալ իցէ, ընդկիսոյ վճար լիցի. իսկ յանզգուշութեան տեղիզեդեալն՝ լիով հատուսցեն։

Իսկ յաւարի երթալոյն անպարտք լիցին։

Այլ զգրաւ եդեալն եւ զկորուսեալնվճարեսցեն։

Իսկ զհրով այրեալն ի հասարակացթշնամեաց՝ մի հատուսցեն, այլ վասն ինքեանց եղեալ՝հատուսցեն, այլ տերանցն աղագաւ՝ մի հատուսցի։ Զայդայդպէս դատեսցեն։