Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԽԲ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԱՆ0Թ ԱՌՆՈՒ Ի ԲԱՆ ԵՒ ՎՆԱՍԷ

Վարձկանք, որք տերանց գործիւք վարին, որպէս երկրագործք, ի վնասելն զգործիս ըստսովորութեան, անպարտք են, իսկ յիւրեանց ի գործսնվնասելով՝ վճար լիցի տերանցն։ Իսկ ինքեանց գործիւքվարելով, որպէս հնձողք, ինքեանց վնասն լիցի, իսկեթէ զտեառն ի վարձու առցէ եւ ըստ սովորութեանվնասիցէ, տեառն լիցի։ Այլ թէ ի բան առեալ ի տեառնէեւ վնասեսցէ, վճար լիցի. եւ թէ չար կամօք վնասելով՝վճարեսցէ։