Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԽԳ
ՎԱՍՆ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ

Զդատաստանս դատաստանի այսպէս պարտիմքիմանալ։ Զի յորժամ սպանողի կամ այլ չարագործիկրկին ցուցանէ պատիժս, քննել արժան է, զի յորժամզգին արեանն, առցեն, թեթեւ ապաշխարութիւն լիցի։Թէպէտ արեամբ գնոյ վճարիլ կարծի, մի՛ արասցենառանց ապաշխարութեան, զի չիք գին մարդոյ, բայցմիայն փոխանակ մեռանիլ ըստ 0րինացն եւ կանոնացն։Այլ թէպէտ զիւրն գնելով զարիւն՝ զսպանելոյն կարծի, այլ չիք գին մարդոյ, ապաշխարութեամբ լցցի, զի գիննըստ կարի եդաւ եւ ոչ ըստ արժանոյն։ Այդ բաւականլիցի, թէ չիցէ սովորութեամբ չարն, ապա թէ կարծիսիցէ դարձեալ վնասու, զխրատն առցէ եւ ձեռս։ Իսկ եթէաղքատ իցէ, բաւական լիցի խրատն։

Իսկ տուգանք յաղագս արքունեացն գրեցաւըստ կարի, իսկ աւարն՝ փոխանակ տուգանի, այլ արեանգինն իւրոցն լիցի։ Այդ ըստ դատաստանի լիցի յայտեկելոցն, իսկ անյայտքն խոստովանութեամբ ուղղեսցինըստ իւրոյն սահմանի։

Միանգամայն ամենայն դատաստան ըստ իրինքննութեանն լիցի։

Իսկ պատիժն ըստ վնասուն համեմատ լիցի, որպէս չարագործաց զարականսն հատանել զանդամսն՝նմանելով աստուածային դատաստանին, ըստ այնմ՝հատուսցէ իւրաքանչիւր ըստ գործս, որպէս մեծատաննփոխանակ ոչ արբուցանելոյն՝ պասքումն, եւցանկացողաց չարեացն՝ հուր, եւ անողորմիցն՝տանջանք, եւ ատողացն զլոյս գիտութեան՝ խաւարն, եւոր ըստ այսմ։ Այդոցիկ նման լիցի եւ մերս դատաստան։