Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԽԵ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶԳՐԱՍՏ Ի ՋՈՒՐ ԵՒ ՅԱՐ0Տ ԵՒ Ի ԲԱՆ ՏԱՅ ԱՅԼ ՄԱՐԴՈՑ, ԵՒ ՎՆԱՍԻ

Զի եւ այս բազում անգամ պատահի լինել՝տալ զերիվար կամ այլ գրաստ եւ ի գործ առաքել զոք, եւանտի լինի վնաս՝ կամ ի ջուր, կամ յարօտ, կամշրջեցուցանել։

Եթէ խստերախ իցէ, եւ ոչ զգուշացոյց եւբռնաբարելով առաքեաց, եւ հեծեալ անկաւ եւ մեռաւ, կամաւորի դատաստան լիցի. ապա թէ զգուշացոյց, եւչէր խստերախ, եւ ոչ բռնադատեաց՝ ակամայի, զի ոչ էրյիւրոց եւ ոչ ի վարձկանաց։

Իսկ թէ կամօք չոգաւ վարձ զարշաւանսնառեալ, եւ զգուշացոյց, եւ խստերախ լինելով՝ անկաւկամ՝ անվարժ գոլով, մանաւանդ թէ կատարեալ հասակաւիցէ, անպարտ տէր կենդանոյն իցէ. իսկ թէ մանուկ իցէ, մի՛ լիցի անպարտ։ Իսկ թէ անկեալ ոչ մեռաւ, զդատարկութեանն եւ զբժկութեանն այդոքիւք դատեալսլցցեն, նաեւ ոչ զկատարեալ առողջանալն եւ զվնասզգայութեանն։

Ապա թէ զերիվարն կամ զայլ ինչ զկենդանիհեծեալքն վնասիցեն՝ կամ բեկանելով, կամսպանանելով, թէ զսովորականն պահելով հրահանգ իվարելն, կամ ըստ պատուիրանի առաքողին, յորժամ նաառաքեաց, վարիցէ, անպարտ լիցի հեծեալն, յորժամհաւատարմացուսցէ։ Ապա թէ արշաւանս արասցէ, եւ ոչըստ պատուիրանին վարիցէ, կամ ընդ դժուարինս կագիցէեւ վնասիցէ, լիով տուժեսցի՝ պակաս ի մասնէ. իսկկամաւոր տարողացն՝ բաւանդակն։