Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԽԷ
ՎԱՍՆ ՍԻՒՆ0ՌՈՒ, ՈՐ Է ՍԱՀՄԱՆՔ

Սահմանք գաւառաց լերամբք, եւ գետովք, եւարձանօք հաստատեսցին, նմանապէս եւ՝ գեղից։ Եւ գեղքի սահմանս շինեալք յերկուց կամ յերից գաւառաց, զոյգ բաժանեսցին առաւելութեամբ եւ նուազութեամբ. նմանապէս եւ՝ անդաստանք եւ այլք ի սահմանս գեղից, սոյնպէս եւ՝ ծառք բուսեալք ի սահմանս անդաստանաց։Իսկ զմիջոցի ցանկս այգեաց զոյգ երկաքանչիւրքնդիցեն, զի թէպէտ առաջինն իւրոյն աղագաւ եդ, երկրորդին մի՛ լիցի պատճառք՝ միշտ նմա դնել, զի թէայն ոչ էր, իւրն հարկ էր միանգամայն դնել, կամ որստացաւ կամ եդ այգի յաղագս այնր, զի մի՛ դիցէ ցանկ։Ըստ այսմ լիցի եւ տանց որմոց եւ այլոց այսպիսեաց։