Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԽԸ
ՎԱՍՆ ԴԻՒԱՀԱՐ ԱՆԱՍՆՈՑ

Այսահարութիւն յանասունս գտեալ՝ ոչինքեանց լինի աղագաւ, զի ոչինչ մեղան, այլ վասն մերխրատու, որպէս ի խոզերամակսն Գերգեսացոց, զի ուխտեդին նոքա չտեսնել զՏէր մեր։ Արդ, յայտ է, զիանասնոցն ոչ իշխէ դեւն, այլ թոյլ տայ Աստուած իզարհուրումն տերանց։ Արդ, յորժամ պատահի ի նոսա, արժան է տերանցն զգուշանալ եւ գիտել, զի խնայելով ինոսա ոչ ետ թոյլ բարեգութն Աստուած. ապա թէ անփոյթարասցեն՝ մի գուցէ եւ ի նոսա մտցեն։ Խոստովան լիցինզմեղս իւրեանց եւ աղօթիւք եւ պահօք ըստ կարի երեքամ զքառասնորդսն պահելով եւ խաչիւ եւ Աւետարանաւկնքելով, թերեւս հաճեսցի Աստուած եւ հալածեսցէ, եւբանականքն ազատեսցին ի կարծեացն։ Ապա թէ ոչբժշկեսցի, զենեսցեն եւ յայլազգիս վաճառեսցեն։ Ապաթէ բժշկեսցի եւ երեք ամ այլ ոչ լիցի, թէ զենեալկերիցեն եւ թէ քրիստոնէից վաճառեսցեն՝ անվնասլիցին ի կամս

Տեառն. եւ այդ՝ եթէ ի տանէ պատահի։ Իսկթէ գնեալ իցեն, եւ այնոցիկ պատահի, հաւատարմացուսցէ վկայիւք, թէ ի տան նորա չիցէլեալ, ապա թէ ոչ կարէ՝ անդրէն դարձցի։ Եւ թէ զկնիգնելոյն իցէ, ոչ դարձցի։

Այլ ժամանակ դարձին յամենայն ժամ լիցի, թէ ի վաճառողին տանն ախտն լեալ իցէ։

Նոյն դատաստան դարձեալ եւ խելագարիցնլիցի։

Իսկ զանուտելիսն՝ անբժշկելի եղեալ, յայլազգիս վաճառեսցեն, եւ զբժշկեալն՝ քրիստոնէից. այլ դարձուցանելն նոյն լիցի։

Այս դատաստան կանոնական է. թէ հաճոյթուեսցի՝ այսպէս հաստատուն կացցէ, եւ թէ ոչ՝ որպէսկամին արասցեն։