Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԾ
ՎԱՍՆ ՈՒԽՏԻՑ

Տեղիք ուխտից, եթէ վկայարանք են եւ թէայլ ինչ տեղիք շնորհաց աստուածայնոց, եւ կամ նշանխաչի հաստատեալ, յոր եպիսկոպոսի վիճակ իցէ, յորոյգեղջի իցէ՝ երիցուն տացէ, յորոյ սահման ուխտն իցէ, զի զգուշութեամբ սպասաւորեսցէ, թէ պատահի իհեռաւոր տեղիս լինել։ Ապա թէ ի մէջ սահմանաց իցէ, զոյգս սպասաւորեսցեն քահանայքն եւ զհաս շնորհին իգործ սպասու եւ կազմուածին ածիցեն, սակայն եւինքեանք վայելեսցեն առանց ամենայն հակառակութեան։Այլ մի յաղագս ընծայիցն, զոր վասն բժշկութեանմատուցանեն, պատերազմեսցին, այլ յեպիսկոպոսէժառանգութիւն այնմ լիցի, որ բարիոք սպասաւորեսցէ։Ապա թէ ագահեալք զսուրբ տեղիսն ի հարկ արկանիցեն եւխրատու եպիսկոպոսին ոչ անսան, ունայնանայաստուածային շնորհքն, եւ պար֊

տական այնմ լիցին պակասութեան, որումհամարս տալոց են, իբր հակառակ մարդասիրութեաննԱստուծոյ եւ բարի կամաց սրբոց, զի ձրի բարեխօսքլինին միշտ աշխարհի։ Այսպիսեացս քարոզ կարդալարժան է եպիսկոպոսաց, զի մի՛ ինչ ընծայ տարցին, այլզընծայսն ի տունս իւրեանց աղքատաց տայցեն եւինքեանք երթեալ աղօթեսցեն, զի մի՛ շնորհյեկեղեցոյն յայլազգիս անցցէ։ Քանզի խորհրդականքեն ամենայն ընծայք. զի դահեկան, յաղագս անախտբնութեանն, խորհուրդ է աստուածութեանն Քրիստոսի, իսկ պատկերն փրկչական՝ մերն պատկեր. զորէառզյառաջագոյն շնորհեալն զիւրն պատկեր, ըստ այսմ՝տուք զկայսերն կայսեր եւ զԱստուծոյն՝ Աստուծոյ։Իսկ վեց դանգն խորհուրդ է ժամանակաց գալստեաննՔրիստոսի, իսկ չորս թասուն՝ օրինակ չորից տարերացսեւ խորհուրդ չորից աւետարանչացն, իսկ երկոտասանգարին ի դանգն՝ երկոտասան առաքելոցն, իսկեւթանասուն եւ երկու գարին ի դեկանն՝ եւթանասունեւ երկու առաքելոցն, իսկ դրամն՝ օրինակ բնութեանսմեր, զի մարդ տառիւքն է անդրադարձութեամբ։ Իսկ այլնիւթքն, որպէս ի խորանն նուէրքն եւ ի տաճարնընծայեալքն, այսպէս են, իսկ անընծայքն՝անխորհուրդ։ Արդ, ի խորհուրդ եկեալքն մի՛ լիցինընդ անխորհուրդսն յայլազգիսն, ապա թէ յանդգնին՝լուծցէ եպիսկոպոսն եւ ի կարգէն։

Այլ զխաբեբայսն բնաւին հալածել, որ գանձեւօք կրօնաւորաց եւ բնակին ի տեղիս ուխտից եւբազում գայթակղութիւնս տան գործել պարզամտացն, մոլեալք յորովայն եւ յայլ ախտս, ստութեամբ պատմիչքլինին երազոց եւ զբազումս մոլորեցուցանեն։