Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ըմբռնումն Էլխազ խանին:


Այր ոմն ուժեղ եւ յաղթանդամ, լայնաճակատ եւ հաստաբազուկ, քաջասիրտ եւ յաղթող ՚ի պատերազմի` Էլխազ-խան անուն, եւ կորովի ՚ի նետաձգութիւնս: Սա իբրեւ ետես` եթէ փախեաւ խանն, իջեալ ՚ի ձիոյն` եւ թափեալ զկապարճն` որ է քէշն, եւ ձգէր նէտ դէպ ՚ի Օսմանցիսն. եւ յետս նահանջեաց զնոսա` մինչեւ փախեաւ խանն. եւ մի ՚ի նետիցն յերկիր ոչ անկաւ, այլ հարաւ ՚ի մարդ եւ ՚ի ձի: Եւ յորժամ պակասեցաւ նէտն, ձայնեաց ասելով, բերէ'ք քէշս. յայնժամ կտրեցաւ լար աղեղանն` եւ եզարկ յերկիր` եւ ասէ, աղ եւ հաց զաչս քո առցէ Քալպալի խա'ն: Զայս ասացեալ` կապեաց զձեռս ՚ի սրտին, եւ ասէ, արարէ'ք ընդ իս որպէս եւ կամիք: Եւ ոմն անանուն այր եկեալ` կալաւ զնա: Եւ եկեալ ոմն իշխան կամէր խլել ՚ի նմանէ. եւ էր կագ ՚ի մէջ նոցա: Եւ գնացին առ փաշայն. եւ եհարց փաշայն` եւ ասէ ցԷլխազն, թէ ո՞վ կալաւ զքեզ: Ասէ Էլխազն, այս Անանուն այրս: Եւ փաշայն ետ ՚ի ձեռս նորա` եւ առաքեաց առ Խոնթկարն: Եւ գնացեալ մնաց անդ. եւ ո'չ գիտեմք` զինչ եղեւ: