Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Նահատակութիւն Ղզլար անուն կնոջ:


Ի փախչելն Թաթարաց յերեսացն Պարսից` Բ[2] Թաթար գնացին փախստեամբ մինչեւ ՚ի գիւղն Նորագաւիթ. եւ էր մթացեալ օրն: Եւ Ղզլարս այս ելեալ ՚ի տանէ իւրմէ` երթայր առ դրացիսն` բերել ճրագ ՚ի տուն իւր. եւ պատահի երկուց Թաթարացն, որք իջեալ ՚ի ձիոցն` կալան զկինն եւ հանին ՚ի ձին. եւ նա անկաւ ՚ի վայր. եւ դարձեալ հանին ՚ի ձի. եւ նա դարձեալ անկաւ. եւ երրորդ անգամ նստուցին զնա ՚ի ձի. իսկ սրբասէր կինն դարձեալ անկաւ: Իսկ տաճիկքն ձանձրացեալ, քանզի եւ երկիւղ կրէին ՚ի Պարսիցն, վասնորոյ սրախողխող արարին զերանելի կինն Ղզլար, թողին կիսամահ եւ փախեան: Եւ Պարսիկքն պատահեցան նոցա, զմինն սպանին, եւ մինն կակալեալ տարին: Եւ կինն մնաց աւուրս Ե[5] եւ եկեալ քահանայք հաղորդեցին զնա. եւ յետ երկուց աւուրց հանգեաւ ՚ի Քրիստոս: Սա կին էր առն միոյ` որ ասէին Սեաւ-Զաքարիա, ՚ի նոյն գեղջէն Նորագաւթայ, որ գայր ՚ի վաճառականութենէ. եւ աւազակքն սպանին զնա Բ[2] ընկերօք ՚ի Մուշաղբիւր գիւղ: