Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ծանուցումն յիշատակաւ:


Ի սպառել ժամանակիս եւ ՚ի վերջին դարուս` ՚ի նուաստանալ ազգիս Հայոց, եւ ՚ի զօրանալ ազգին Պարսից, յորում նեղիմք եւ տառապիմք ազգի ազգի կեղեքմամբ եւ պէսպէս աւարմամբ, ՚ի թուիս մերում Ռերրորդի` Ճերրորդի ՚ի քառից տասանց եւ երկից չորից, ՚ի թագաւորութեանն Պարսից Շահ-Հիւսէինի, եւ յիշխանութեան տանս Արարատեան Ֆարզալի-խանի, եւ ՚ի Կաթուղիկոսութեան Հայոց` որ ՚ի սուրբ Էջմիածին` Տեառն Նահապետի Եդեսացւոյ` եղեւ աւարտումն պատմութեանս յերկրիս Արարատեան ՚ի գաւառիս Անբերդու ՚ի գերափառ մենաստանս եւ ՚ի սուրբ ուխտս ՚ի Սիւղի վանաց, որ այժմ ասի Յօհաննուվանք, մերձ ՚ի գիւղաքաղաքն Կարբի` որ յոտին Արագածու` հանդէպ Արայու` ՚ի գլուխս բարձր քարանցս` ՚ի վերայ կարկաջահոս եւ ծիծաղագնաց գետին Քասաղու, աշխատութեամբ իմում բազմավէր եւ փինատ Զաքէոսի Քանաքեռցւոյ` որ ՚ի ծառայութենէ նոյն վանացն Յովհաննու, ՚ի խնդրոյ ոմանց բանասիրաց` եւ մերում յօժարութեամբ: Արդ որպէս առաջագոյն ծանուցաք, թէ զոր ինչ լուաք ՚ի համբաւոյ` զայն գրեցաք, թէ' սուտն եւ թէ' ճշմարիտն, եւ թէ գովութիւն լիցի եւ թէ' սուտ պարսաւանք` նոցա լիցի. եւ մեք զհրամայեալսն արարաք. եւ դուք որպէս եւ կամիք` այնպէս արարէ'ք: Վասնորոյ աղաչեմ ո'վ լուսածնունդ զաւա'կք մկրտութեամբ աւազանին որդեգրեալք հօրն երկնաւորի` բազմաչարչար նահատակութեամբ սուրբ Լուսաւորչին, յԱզգանազեան ազգէ սերեալք, մի' վարկպարազի համարել զաշխատանս ստորասուզեալ եւ առաթուր ծառային ձերոյ: Այլ ընկալարո'ւք զսա որպէս կաթիլ մի ՚ի ծովէ, եւ հատ մի յողկուզոց բազում վիպաց ձերոց` կալարո'ւք եւ զսակաւս, եւ մի միայն զլաւն յարգեցէ'ք. այլ եւ զպակասն վատիւն լնուցուք, որպէս զխեցեղէնն ընդ ոսկոյն, եւ սեաւն ՚ի նկարս: Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ փառք յաւիտեանս, ամէն: