Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
* Իղձք * բաղձացեալք ցանկալեացն զկամս նաւելոցն ի նաւահանգիստն
հասուցանել ՝ խնդութիւն է խաղաղութեամբ վասն զի ի մէջ
       * ալեացն որ ընդդէմ դառնան մրրկածին աւդովքն ի մարտ պատրաստին
ընչաքաղցիցն եւ աւգտածարաւեացն ժամ եդեալ բազմաց միաբան սանձեալ թիակաւքն զերիվարս տախտակագործացն * բեւեռակապ երկաթագործացն՝ զմիմեանս քաջալերելով կասկած երկիւղի սրտիւք ի կապոյտ դաշտին ձիարձակ լինին անքայլ գնացիւք անընթաց ոտիւք թռուցեալ ի վերայ ծովուն մկանանց ջուրցն ալեացն կուտակելոց ուր բարկացայտ ալիքն լեռնաձեւ կուտակին մէտ ի մէտ խոնարհին * ըստ * աղեգէտն պատմողին մարմնաքնար Դաւթեան երգոյն * թէ Ելանեն լեռնանան եւ իջանեն դաշտանանա ուր ուրեմն ապրեալք ի ծփանացն ՝ արշաւանս դնեն յիւրաքանչիւր գաւառս զայս վէպ