Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գ. * Եւ եղեւ իբրեւ լուաւ զայս ամենայն թագաւորն Պարսից՝ զուարճանայր, զուարթանայր, տաւն * մեծ ուրախութեան առնէր զաւրն զայն, եւ բազում ուխտ ատրուշանացն կատարէր։ 2  Զաւրաժողով լինէր, խաղայր գնայր, ասպատակ սփռէր զկողմամբք Հայաստան աշխարհին . զխաւսուն եւ զանասուն, զծեր եւ զտղայ, զերիտասարդ եւ զմանուկ առ հասարակ խաղացուցանէր ի գերութիւն ։
       3  Անդ ոմն պրծեալ ապրեցուցանէր ի հինէ անտի յորդւոցն Խոսրովու թագաւորին Հայոց՝ մանկիկ մի փոքրիկ, անուն Տրդատ . առեալ դայեկացն փախուցեալ ի դուռն կայսեր ի կողմանս Յունաց։ 4  Եւ զերկիրն Հայոց * այնուհետեւ եկեալ արքային Պարսից յիւր անուն զտեղիսն անուանէր . եւ զզաւրսն Յունաց փախստական արարեալ հալածական տանէին մինչեւ ի սահմանս Յունաց։ 5  Վիհս փոսացուցեալ ՝ սահմանս հաստատէին, եւ տեղւոյն անուն եդեալ Դրունս Փոսից, առ տեղեաւն որում Սոյզն կոչէին ։ 6  Եւ զայլ մարդիկ երկրին * խաղացոյց, եւ զաշխարհն յինքն գրաւեաց։
       7  Արդ՝ երթեալ, սնեալ եւ ուսեալ Տրդատէս առ կոմսի ումեմն Լիկիանէս անուն կոչեցելոյ ։ 8  Իսկ որդի Պարթեւին որ ի կողմանս Յունաց գաղթեաց ՝ սնանէր եւ ուսանէր ի Կեսարիայ Կապադովկացւոց քաղաքին . եւ մերձաւորեալ զնա սնոյց դայեկաւք երկիւղիւն Քրիստոսի. եւ ուսեալ եւս զքրիստոսական դպրութեան հանգամանս ընտանի եղեալ գրոց Աստուծոյ. եւ մերձեալ յերկիւղ Տեառն, որոյ անուն ճանաչէր Գրիգորիոս։ 9  Իբրեւ տեղեկացաւ ի դայեկացն հայրենի գործոցն որ եղեալն էին ՝ ել եւ գնաց առ Տրդատիոս ըստ հեշտ պաշտաման ։ 10  Եւ թաքուցանէր զանձն, եւ զայն ինչ ի վեր ոչ հանէր, թէ ո՛յր, կամ ուստի՛, կամ ո՛րպէս, կամ զիա՛րդ. զանձն ի ծառայութիւն տուեալ ի հնազանդութեան պաշտէր առաջի նորա։
       11  Ընդ ժամանակս ընդ այնոսիկ իշխանն Յունաց ի հալածել կայր * զեկեղեցի Աստուծոյ։ 12  Իսկ * իբրեւ զգացեալ Տրդատիոս վասն Գրիգորի, թէ Քրիստոսական պաշտամանն հաղորդ է՝ * սկսեալ այնուհետեւ պատուհասակոծ առնէր զնա, եւ ազգի ազգի արհաւիրս արկանէր ի վերայ նորա . բազում անգամ ի բանդս եւ ի կապանս տանջանաւք նեղէր զնա ՝ թողուլ ի բաց լինել նմա յերկրպագութենէն Քրիստոսի, եւ ի հնազանդութիւն դառնալ նմա * դիցն սնոտեաց եւ պղծութեանն պաշտաման ։