Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻԷ. Արդ՝ ի ժամանակին յայնմիկ * մի ոմն արդար գտեալ * յարդարեցեալ տոհմէն որում Նոյ անուն կարդացեալ հաճոյ եղեալ Աստուծոյ * սիրեցաւ ի նմանէ։ 2  Որ հրաման * առեալ յԱստուծոյ առնել տապան արկղագործ փայտիւ՝ բազում ամաց * գործելոյ առ ի հարկանելոյ ազգին թշուառացելոյ։ 3  Որոյ խոստացեալ այնուհետեւ առնուլ զՆոյ ընտանեաւքն հանդերձ եւ ամենայն շնչականաւքն ի տապանն եւ ամենապահ ձեռամբն փակեալ զտապանն։ 4  Եւ ապա դարձուցեալ զանդունդսն աւազակապս զցամաքաւ՝ հանդերձ հոսանաւքն արձակելովք յերկնից հեղեղասաստ ծովապատիժ բարկութեամբ * զառ ի ներքոյս երկնից ջնջեալ առ հասարակ ողողեալ սրբեաց ։ 5  Իսկ յետ սաստիցն անցելոց՝ զայրն արդար՝ աշխարհահայր * երկրակալ յաւիտենադիր ուխտիւ կացուցեալ զոր եւ յերկարակեաց արարեալ առ ի պատմելոյ ազգացն եկելոց զհամաշխարհական բարկութեանն պայման ։
       6  Բայց ապա միատոհմ միալեզու ազգին բազմացելոյ խորհուրդ առեալ աշխարհագունդ՝ երկնաբերձ * աշտարակ շինելոյ անուանակիր առ եւ յիշատակ մշտնջենաւոր փոխանակ յաւիտենականին Աստուծոյ որոյ պատմի անուն յաւիտենից յաւիտեանս եւ յիշատակ ազգաց յազգս։ 7  Որոյ բարձրագոյն ազդեցութեամբ ցուցեալ զաստուածագործ գիտութիւնն ի խառնակելն * յամբոխելն եւ զմիասնունդ ազգն ի բազում ազգս այլալեզուս աւտարաձայնս * անծանաւթս միմեանց ընդ երեսս երկրի սփռէր զի մի՛ կամայական սահման * անձանց արկանիցեն * այլ յաւիտենագիր սահմանացն Աստուծոյ հնազանդեալ գնասցեն։ 8  Որ ի բաժանել ազգացն * եւ ի խառնակել լեզուացն եւ ի ցանել որդւոցն Ադամայ՝ կարգեաց սահմանս ամենայն ազգաց ըստ թուոյ հրեշտակացն Աստուծոյ։