Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԸ. Եւ քանզի տարածելոց ազգացն աստուածամոռաց գիտութեամբն * յիւրաքանչիւր պաշտամունս ի տարրականս արարածոց որոշեալ խոտորեցան յանդունդս մոլորութեան, արդ՝ * այր մի ոմն աստուածեղէն ազդեցութեամբն զարթուցեալ, երանելի ամենեցուն, որոյ Աբրահամ անուն ճանաչի։ 2  Ճշմարտին Աստուծոյ ուղեկից լեալ՝ երթեալ զհետ * հրամանաց նորին հնազանդէր. առ որ բարբառ արձակեալ Աստուծոյ՝ * ելանել նմա ի հայրենեացն իւրոց. քանզի պատրաստական գտանի Աստուած * խնդրականաց իւրոց։
       3  Արդ՝ ելեալ Աբրահամ ի հայրենեացն իւրոց, զհետ * հրամանացն Աստուծոյ գնացեալ՝ հաւատովք վարեցաւ, որ * զմեծ զաւետիսն արժանի * եղեւ ընդունել, զկամս Արարչին իւրոյ կատարէր. որ ելեալ՝ ի մէջ աւտար * ազգացն հեթանոսաց պանդխտեցաւ. ըստ աստուածապաշտ սովորութեանցն բազում ամաւք զհամբերութիւն յանձն իւր կրէր։
       4  Արդ՝ իբրեւ լցան նորա ամք իննսուն եւ ինն, երեւեալ Աստուած Աբրահամու՝ ուխտ եդեալ խաւսէր եւ վերանայր. եւ դարձեալ հրեշտակաւքն եկելովք ի Մամբրէ՝ զպարգեւական զաւակն խոստացաւ, եւ զիւր որդին գալ մտանել ընդ մարմնով, առնուլ մարմին ի զաւակէն Աբրահամու, եւ * լինել * որդի Աբրահամու, եւ ամենայն * հաւատացելոց լինել հայր արդարութեան, եւ նահապետ արդարոց զնա կացուցեալ ։
       5  Նա եւ մարմնապէս իսկ զանթիւ * բազմութեան խոստումնն զաւակին ընդունէր. որով ճանապարհաւ իսկ միանգամայն զժանդագործ երկիրն Սոդոմացւոց խրատեալ կուրացելովքն. ապա ի չհաւանելն՝ իջուցեալ կրակաբեր անձրեւս, եւ աստուածասաստ բարկութեամբն համառաւտ դատեալ ։
       6  Եւ յետ * այսորիկ կատարեալ նմա զխոստումն զաւակին, զի տուաւ նմա որդի Իսահակ։ 7  Եւ դարձեալ երեւի Աստուած Աբրահամու, առ ի պատարագել զփորձական զոհն զԻսահակ, որով զաւետիս հանդերձելոցն ընկալաւ ։ 8  Նոյն աւրինակ եւ * առ Իսահակ որդին Աբրահամու երեւեալ, հայրենի զինքն յուշ առնելով Աստուած։
       9  Իսկ առ * Յակոբ որդին Իսահակայ՝ եւս սքանչելագոյն սանդղաձեւ երկնաբերձ տեսլեամբ հանդերձ ամենայն * հրեշտակաւք՝ Տէրն ծանուցեալ երեւի, եւ երբեմն իբրեւ զայր մի * սոսկագոյն՝ գիշերամարտ մենակռիւ. բայց մարգարէն հրեշտակ ասէ ։ 10  Զոր եւ կաղացուցեալ իսկ՝ աստուածատես անուամբն նշանակեալ արձակէ, որ հանապազատես յիշատակ երեւեալ Տեառն՝ յակոբեան զաւակին փայլիցէ։
       11  Եւ այսպէս ընդելական եւ մերձաւորագոյն յաճախէ * զերեւումն, մինչեւ հեթանոսական թագաւորացն հնազանդի տեսլեամբ՝ առ ի պահպանութիւն * իւրոց ծանաւթիցն. զորոց եւ պատմէր իսկ, թէ Կշտամբեաց զթագաւորս վասն նոցա՝ չմերձենալ յաւծեալս Տեառն *. յայտ արարեալ, թէ Արդարեւ բաժին Տեառն՝ * Յակոբ, եւ վիճակ ժառանգութեան իւրոյ՝ Իսրայէլ ։
       12  Որոց եւ զամենայն * ժամանակս զհետ երթեալ աւգնականութիւն առնելով , աւրհնել աճել բազմացուցանել զզաւակ նոցա ի պանդխտութեանն ։ 13  Զորս եւ յերկիրն Եգիպտացւոց * իջուցեալ * առ ի հաց ի բերան՝ * սովոյն պատճառաւ, որ լինին * ընդ հինգ նահապետսն * յաբրահամեան * դարէն՝ * ամք իբրեւ * չորեք հարիւր եւ երեսուն։ 14  Ապա անդ էր տեսանել զբարձրագոյն զառաւելութիւն շնորհաց մարդասիրին Աստուծոյ յերկրին Եգիպտացւոց, զի զայր * մի ի բանտ արգելեալ կալանաւոր՝ հանեալ վերացուցեալ, յայտնի արարեալ մարգարէական արուեստիւ, տէր Եգիպտացւոցն կացուցեալ։