Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԹ. Յետ այսորիկ բազմացուցեալ զժողովուրդն իւր յերկրին Եգիպտացւոց, եւ ետես զնոսա նեղեալս ի նոցանէ։ 2  Արդ՝ եկեալ երեւեալ Տեառն առն միոջ ի ժողովրդենէն Եբրայեցւոց, ընդ որ կարի հաճեալ եւ արժանի * գտեալ աստուածեղէն խորհրդոցն, որոյ անուն Մովսէս ճանաչէր։ 3  Երեւեալ նմա ի Քորեբական լերինն բոցանշան բորբոքեալ ի մորենւոյն. ծանաւթս տուեալ Մովսիսի ի հայրենեաց անտի, եւ զԷական անունն իւր ճշմարտեալ՝ առաքեաց զնա յԵգիպտոս. ընդ որում իջեալ ազգի ազգի հարուածովք տանջէր զԵգիպտացիսն առ ի խրատ։
       4  Եւ հանեալ զԻսրայելացիսն հովանացեալ ամպովն եւ սիւնաձեւ լուսովն եւ բոցադէզ * հրոյն սպառնալեաւք, հերձեալ զանդունդս ծովախորս, սուզանելով զԵգիպտացիսն, եւ անցուցեալ * զժողովուրդն հանէ * յանապատ. զոր եւ նշանագրեալ վայելեցուցանէ ։ 5  Տանի ի Քորեբ, եւ հանէ զնոսա ի լեառն Սինեայ. եւ անդ ի վեր ի Սինէական լերինն ամպայարկ աստուածամուխ * խորան հարեալ, յորում * եւ գունդ սիւնաձեւ ճառագայթաձիգ, եւ մէգ եւ մառախուղ սրահակաձեւ շուրջ զլերամբն պատեալ. անդ բանակ բիւրաւոր հրեշտակաց։
       6  Անդր այնուհետեւ կոչեցեալ զՄովսէս՝ յանդիման առնել աստուածակերպ տեսլեանն . որոյ յստակագոյնս * նկատեալ եւ զպատուանդան ոտիցն՝ կապուտակաձեւ ականակերպ աղիւսանման, զուտ երկնագոյն ջինջ, առ ի յիշեցուցանել զգործ կաւոյն եւ զծովուն, եւ զլրբենի սիրտ խստերախ ժողովրդեանն. եւ ի փառաց աթոռոյն եւ շուրջ * զնովաւ շուք ահի իբրեւ զհուր բորբոքեալ։
       7  Աստուած, որ ամենայնիւ * լոյս է, ամենայնիւ լուր է, ամենայնիւ տես է, ամենայնիւ բան է, ամենայնիւ զաւրութիւն է, ամենայնիւ իմաստութիւն է, հոգի կենդանի, հուր կիզելոյ, լոյս անփոփոխ է, փառք * անապատում, անքնին տեսիլ, անբաւ մեծութիւն՝ երեւէր նոցա՝ * որչափ զի նոքա կարասցեն * հանդարտել նորա տեսլեանն մեծութեան ։ 8  Յետ որոյ քահանայիցն հանդերձ ծերովքն ինքնատես երեւի. եւ ամենայն ժողովրդեանն եկեալ յանդիման երեւէր * ի տեսիլ * հրոյ բորբոքելոյ, եւ ի շիփոր բարբառոյ տալ նոցա պատգամս պատուիրանաց՝ գրեալ ի քարեղէն տախտակս ձեռինն Աստուծոյ. զի յիրաւանց նորա երկիցեն, եւ զպատուիրանս նորա պահեսցեն։ 9  Եւ ասէ ցնա, թէ Գամ ես յամպս յանդիման լինել Իսրայելացւոցն՝ * խաւսել ընդ քեզ, զի հաւատասցեն քեզ ։ 10  Եւ երեւեցաւ կառաւք քրովբէիւք, եւ սիւն ամպովք եւ միգախառն հրով։
       11  Իբրեւ ել նա երկիցս անգամ կալ առաջի Տեառն՝ * ասէր. Թէ գտի գթութիւնս ի քէն՝ երեւեցո՛ զքեզ ինձ, զի գիտացից զանուն քո. քանզի ողորմութիւն գտի ես ի քէն ։ 12  Ասէ ցնա Տէր, թէ * Ոչ կարես դու տեսանել զերեսս իմ. զի ոչ գոյ մարդ որ տեսանիցէ զիս, եւ ապրի. բայց ահա դնեմ զքեզ ի փապ վիմիդ, եւ անցուցանեմ առ քեւ զփառս իմ ։ 13  Եւ ցոյց նմա, զի գթած է եւ ողորմած. եւ երեւեցաւ նմա * խոնարհութեամբն, զի նա մի՛ մեռցի, եւ ապրեսցի, եւ կեցցէ։ 14  Որ * եւ ամենայն ժողովրդեանն եկեալ յանդիման * երեւէր. զորոյ եւ զբարբառն իսկ առ հասարակ * լուեալ, մինչդեռ ընդ Մովսիսի բանս ի կիր արկեալ էր։
       15  Եւ այնպէս երեկաւթս արարեալ ի լերինն աւուրս բազումս , եւ ականատես եղեալ, եւ զաւրէն հոգեմատեան դիւանին զլեառն արարեալ՝ ուսուցանէր զորդիսն Իսրայելի. որոց եւ * պատուիրանս իւրադիրս շնորհեալ, յորում եւ * զաշխարհահամար զաշխարհապատումն լինելն Մովսիսի տայր։ 16  Ցուցանէր եւ ի նմանութիւնս ինչ անտարրական խորան. զոր տեսեալ Մովսիսի՝ հանդերձ որդւովքն Իսրայելի գործեաց խորան նիւթական ըստ աւրինակի ցուցելոյն, որով բնակիցէ Աստուած ի մէջ նոցա։ 17  Յորում եւ հանապազախաւս իսկ ընդ Մովսիսի եղեալ եւ բիւրապատիկ աւրինացն կարգելոց պատմող եւ ընդ նոսին հանապազորդեալ յաւթեվանս յանապատին, եւ ահաւորագոյն նշանագործութեամբք տարեալ հասուցեալ ի խոստացեալսն ։
       18  Եւ եղեալ ընդ նոսա յանապատի անդ, եւ շրջեցուցեալ զնոսա անդ ամս քառասուն, զի մոռացուսցէ նոցա զսովորութիւն դիւցապաշտ քարապաշտութեանցն. զի թերեւս կարասցեն * սակաւ մի փարատել ի հեթանոսական ի * սնոտի * ուսմանց անտի՝ որ ներկեալ անմտութեամբն էին։ 19  Զի այսպէս ածեալ զմտաւ, թէ հանեալ զնոսա յերկրէն Եգիպտացւոց սովորութեամբ չարեացն, գուցէ ուր տանիցին զնոսա՝ * եւս լի չարեաւքն * զնոսա տեսեալ՝ * առաւել եւս բորբոքիցին ի չարիս. զոր աւրինակ աւդ զհուր տեսեալ՝ եւս չարագոյն հրդեհ հատանիցէ. այլ նախ քերեսցէ ի նոցանէ զաղտն հնացեալ, եւ ապա * զնոսին իսկ պղծալից * ազգացն Քանանացւոց խլիչս տարեալ բրեսցէ, եւ զնոսա անդէն բնակեցուսցէ։
       20  Վասն այսորիկ առեալ շրջեցուցեալ զնոսա ընդ անապատն՝ * ինքնատես ի լերինն լինելով, եւ ազգի ազգի նշանաւք եւ արուեստիւք ի ձեռն Մովսիսի զզաւակն աբրահամեան հրահանգէր ։ 21  Երկնաւոր հացիւն մանանային քաղցրութեան զնոսա կերակրէր. ջուր * ի վիմէ բղխեալ ի ծարաւին վտակս հոսեցուցանէր. եւ լորամարգի տեղացեալ զբանակաւքն՝ զփափագն հարեալ լցուցանէր։
       22  Որոց անդէն իսկ դառնացուցեալ զԱրարիչն՝ բարկացուցին չարին սննդեամբն սովորութեամբ, փոխանակ բարերարին Աստուծոյ՝ որթ կանգնեալ, Աստուած անուն եդեալ եւ փրկիչ կարդային. վասն որոյ * բարկութիւնն Աստուծոյ ի վերայ նոցա եկեալ՝ սատակեաց անթիւ զաւրս բազմութեան ի ժողովրդենէ անտի. վասն որոյ հրաման ելանէր՝ չմտանել յերկիրն խոստացեալ։ 23  Եւ * անդէն անկեալ սատակեցան յանապատի անդ ամենեքեան առ հասարակ ազգն անաւրէն դառնացողաց որդւոցն Իսրայելի։
       24  Եւ մեծ մարգարէն Մովսէս հրամանաւ Աստուծոյ ելեալ ի լեառն՝ եւ անդ մեռանէր. որ մինչեւ ցայսաւր զգերեզման նորա ոչ ոք * գիտել կարաց։ 25  Եւ սերեալք բազմացան * յանապատին՝ * որք ոչ գիտէին ամենեւին զչարին զսնունդ ինչ մեղաց։