Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Լ. * Արդ՝ ի վերայ նոցա այր մի * ընտիր * ի ձեռանէ Մովսիսի հրամանաւ Աստուծոյ զաւրավար եւ առաջնորդ կացուցեալ որոյ Յեշով անուն ճանաչէր որ առեալ * յանապատէն զաբրահամեան զաւակն զորդիսն Իսրայելի՝ խաղաց գնաց * ի խոստացեալ * երկիրն խլեաց քակեաց ազգս եաւթն յամբարշտացն եւ * զնոսա ածեալ բնակեցոյց։ 2  Ուր եւ տեղի երեւեցուցեալ՝ * նախ յանուն Տեառն տաճար շինեցին * եւ յայտ իսկ էր ի հրամանէ Աստուծոյ անդ միայն իշխել մատուցանել նմա զողջակէզսն պատարագաց * ուր բնակեալ էր Աստուած ի մէջ մարդկան։ 3  Եւ անդ յարուցեալ նոցա դատաւորս որք ըստ Աստուծոյ * կամացն * դատէին * զնոսա որ եւ լի էին հոգւով մարգարէութեան եւ էր զի ամամէջս արարեալ նոցա իբրեւ մեռանէին դատաւորքն՝ դարձեալ ամբարշտեալ յԱստուծոյ՝ դից պաշտաւն տանէին եւ պատկերաց երկիր պագանէին։ 4  Վասն որոյ անդրէն մատնեալ զնոսա ի ձեռս աւտար ազգաց եւ հեթանոս թագաւորաւք խրատէր զնոսա։
       5  Յետ * այսորիկ ինքեանք իսկ խնդրեցին յԱստուծոյ թագաւորս * եւ ետ նոցա։ 6  Յորոց միջի յարոյց զԴաւիթ որ լի էր Հոգւով սրբով որում * վկայեաց եւս թէ Գտի զԴաւիթ զորդի Յեսսեայ՝ * այր ըստ սրտի իմում որ արասցէ եւ կատարեսցէ զամենայն զկամս իմա եւ կանգնեաց եւս զաթոռ նորա եւ զաթոռ զաւակի նորա։